một số hình ảnh của công ty trong thời gian qua

Sau dịch cô vít công ty đã hoàn thiện quy trình  trồng cây khoai  lang che phủ nilong 

Đã  cấy mô giống cây khoai lang  có nguồn gốc xuất  xư:

Vươn mô đã đuọc  ươm

Kết qua thu đuọc